Celem Imprezy jest popularyzowanie aktywnego trybu życia, rywalizacji sportowej wśród różnych grup społecznych i wiekowych oraz pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych.

      

Organizatorem Imprezy jest:

“Stowarzyszenie Promowania Sportu i Rekreacji YinYang”

ul.Pionierów 7/1

58-304 Wałbrzych

KRS: 0000716615

    

1. Impreza składa się z cyklu biegów przeszkodowych.

2.Informacja o terminie i miejscu poszczególnych edycji biegu zamieszczona będzie w harmonogramie znajdującym się na stronie internetowej Organizatora Imprezy – destroyerrace.pl oraz na Facebook’u

3.Szczegółowy plan dojazdu do miejsca startu poszczególnych edycji biegu Organizator zamieszczać będzie na  na stronie destroyerrace.pl/mapy

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, daty lub miejsca biegów. Wszelkie informacje odnośnie ewentualnych zmian w tym zakresie zostaną zamieszczone na fanpage’u Imprezy znajdującym się na portalu Facebook, stronie internetowej destroyerrace.pl oraz przesłane Uczestnikom na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

1. Impreza ma charakter biegów przełajowych z przeszkodami naturalnymi i przygotowanymi przez Organizatora, o różnym stopniu trudności. Trasa biegu będzie przez Organizatora oznaczona taśmą oraz strzałkami pionowymi i poziomymi.

2.Uczestnicy będą mieli do pokonania trasę od 5 do 15 kilometrów, w zależności od wybranej formuły. Dystans może nieznacznie odbiegać od zakładanego.

3.Start biegu zorganizowany będzie w miejscu wskazanym przez Organizatora.

4. Uczestnicy będą startować w grupach po 50 osób odstępach czasowych.

Wielkość grupy startowej może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.

5.Warunkiem zakończenia biegu jest dotarcie na metę. Czas przebycia trasy przez Uczestnika określany będzie na podstawie godziny startu i godziny dotarcia na metę. Podczas biegu obowiązuje elektroniczny pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów aktywnych.

  

1. Uczestnikiem Imprezy może być każda osoba która spełnia łącznie następujące warunki:

a) W dniu biegu będzie miała ukończone 18 lat, bądź 16 (rocznikowo), jeżeli wyrażą na to zgodę prawni opiekunowie i potwierdzone to będzie odpowiednim dokumentem, 14 dla formuły Beginner.

b) dokona zgłoszenia oraz uiści opłatę startową na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

c) przed startem złoży podpisane i wypełnione oświadczenia wymagane Regulaminem oraz odbierze pakiet startowy. Oświadczenia za osobę niepełnoletnią podpisuje jej opiekun prawny.

d) Na terenie Imprezy mogą znajdować się w charakterze publiczności osoby nie będące Uczestnikami.

   

1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału w biegu przez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego prawdziwymi danymi osobowymi. Formularz elektroniczny znajduję się na stronie partnera Organizatora pod adresem:

https://zapisy.time-sport.pl/destroyer-race-v4038.pl.html

2. Uczestnik może dokonać zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu, najpóźniej na 60 minut przed startem.

3. Zapisy na dany bieg kończą się w dniu biegu. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów po wyczerpaniu limitu uczestników.

4. Uczestnik wpłaca opłatę startową za udział w imprezie za pośrednictwem płatności online,  według wytycznych Organizatora zawartych w mailu potwierdzającym rejestrację lub w dniu zawodów.

5. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie może zostać anulowane, a następstwem będzie usunięcie z listy Uczestników. 

6. Wysokość opłaty startowej rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu biegu, o wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, nie zaś data wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

7. Wysokość opłaty startowej określa Cennik zamieszczony na stronie internetowej z zapisami.

8.W przypadku zgłoszenia się bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu, Uczestnik uiszcza opłatę startową wyłącznie gotówką.

9. Organizator może udostępnić zniżki drużynowe, promocje i upusty.

10. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Jeśli bieg nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, zostanie ustalona odpowiednia rekompensata zależna od poniesionych kosztów związanych z organizacją.

Uczestnik, który nie może wziąć udziału w biegu ma możliwość przepisania pakietu na inną osobę

11. Promocje, zniżki i upusty się nie sumują (wyjątkiem jest decyzja Organizatora).

1. Każdy z Uczestników imprezy zgłasza się w Biurze Zawodów najpóźniej na 30 minut przed planowanym startem, gdzie zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi wypełnione i podpisane:

a­) Oświadczenie o dopuszczającym do startu stanie zdrowia Uczestnika oraz o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w Imprezie.

b) Deklarację startu w Imprezie na własną odpowiedzialność oraz o świadomości istnienia zagrożeń utraty życia i zdrowia, wynikających z charakteru Imprezy, o których istnieniu został należycie poinformowany przez Organizatora.

2. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Imprezy.

3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku zarejestrowanego w trakcie trwania Imprezy.

4. W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenia o których mowa powyżej podpisują opiekunowie prawni niepełnoletniego Uczestnika.

5. Przed startem Organizator weryfikuje tożsamość Uczestnika. Każdy z Uczestników zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób pełnoletnich dokument taki stanowi dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, natomiast w przypadku osób niepełnoletnich legitymacja szkolna, paszport lub dowód osobisty.

6. Po weryfikacji tożsamości i złożeniu wypełnionych i podpisanych oświadczeń, o których mowa w pkt 1, Uczestnik otrzymuje od Organizatora pakiet startowy.

  

1.Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość wzięcia udziału w Imprezie  na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Każdy z Uczestników otrzymuje od Organizatora pakiet startowy składający się z:

a) numerów startowych – pisany markerem na policzku lub drukowany imienny (decyzję o wyborze numeru startowego podejmuje Organizator).

b) chip do pomiaru czasu – do zwrotu.

c) gadżety od sponsorów na starcie lub mecie (jeśli się takowi znajdą).

d) medal finishera – meta.

e) trofea w ustalonych przez Organizatora kategoriach

       

1. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do uczestnictwa w Imprezie osób wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających i dopingujących.

2. Uczestnicy oraz publiczność zobowiązani są do nie przekraczania oznaczeń trasy w postaci taśm i barierek, ustawionych przez Organizatora.

3. Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy Uczestnika oraz jakąkolwiek osobę trzecią, która zakłóca porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowuje się w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem a w szczególności osoby zagrażające swoim zachowaniem zdrowiu i życiu swojemu lub innych osób.

4. Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania przy sobie niebezpiecznych przedmiotów, w tym butów z kolcami, mogących zagrażać życiu i zdrowiu innych Uczestników.

5. Organizator ma prawo ściągnąć z trasy biegu Uczestnika, jeżeli uzna że Uczestnik wymaga niezwłocznej interwencji medycznej.

6. Na trasie biegu obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia ( wyrzucanie opakowań po żelach, shotach, butelek, kubków i innych rzeczy zanieczyszczających środowisko („dwójka za drzewem dozwolona jeśli musisz 😉 ), pod rygorem dyskwalifikacji z biegu.

  

1. Każdy z Uczestników jest należycie poinformowany o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z charakteru Imprezy i bierze udział w niej na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe powstałe u Uczestników w wyniku udziału w Imprezie.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione oraz zgubione przez Uczestników, a także za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów własnych Uczestników, w związku z ich uczestnictwem w Imprezie.

      3. Rzeczy pozostawione w depozycie podlegają zwrotowi po okazaniu potwierdzenia ich wcześniejszego powierzenia Organizatorowi. Organizator za powierzone rzeczy nie odpowiada. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy czy przełożenie terminu i zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

6. Uzupełnieniem regulaminu są Zasady biegu oraz RULEBOOK, przedstawione przez Organizatora, z którymi każdy Uczestnik powinien się zaznajomić, i które akceptuje decydując się na udział w wydarzeniu.

Zasady znajdują się tutaj

Rulebook znajduje się tutaj

Bieg przeszkodowy dla prawdziwych pasjonatów biegania, siłowni i innych sportów, w których liczy się siła, kondycja oraz wytrzymałość i to nie tylko fizyczna ale również psychiczna. Kliknij i sprawdź się!!