Celem Imprezy jest popularyzowanie aktywnego trybu życia, rywalizacji sportowej wśród różnych grup społecznych i wiekowych oraz pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych.

      

Organizatorem Imprezy jest:

“Stowarzyszenie Promowania Sportu i Rekreacji YinYang”

ul.Pionierów 7/1

58-304 Wałbrzych

KRS: 0000716615

    

1. Impreza składa się z cyklu biegów przeszkodowych.

2.Informacja o terminie i miejscu poszczególnych edycji biegu zamieszczona będzie w harmonogramie znajdującym się na stronie internetowej Organizatora Imprezy – destroyerrace.pl oraz na Facebook’u

3.Szczegółowy plan dojazdu do miejsca startu poszczególnych edycji biegu Organizator zamieszczać będzie na fanpage’u Imprezy znajdującym się na portalu Facebook oraz na stronie destroyerrace.pl.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, daty lub miejsca biegów. Wszelkie informacje odnośnie ewentualnych zmian w tym zakresie zostaną zamieszczone na fanpage’u Imprezy znajdującym się na portalu Facebook stronie internetowej destroyerrace.pl oraz przesłane Uczestnikom na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

1. Impreza ma charakter biegów przełajowych z przeszkodami naturalnymi i przygotowanymi przez Organizatora, o różnym stopniu trudności. Trasa biegu będzie przez Organizatora oznaczona taśmą.

2.Uczestnicy będą mieli do pokonania trasę około 10 kilometrów, dystans może nieznacznie odbiegać od zakładanego.

3.Start biegu zorganizowany będzie w miejscu wskazanym przez Organizatora.

4. Uczestnicy będą startować w grupach po 50 osób w 15 minutowych odstępach. Wielkość grupy startowej może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.

5.Warunkiem zakończenia biegu jest dotarcie na metę. Czas przebycia trasy przez Uczestnika określany będzie na podstawie godziny startu i godziny dotarcia na metę. Podczas biegu obowiązuje elektroniczny pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów aktywnych.

  

1. Uczestnikiem Imprezy może być każda osoba która spełnia łącznie następujące warunki:

a) W dniu biegu będzie miała ukończone 18 lat, bądź 16 (rocznikowo), jeżeli wyrażą na to zgodę prawni opiekunowie i potwierdzone to będzie odpowiednim dokumentem.

b) dokona zgłoszenia oraz uiści opłatę startową na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

c) przed startem złoży podpisane i wypełnione oświadczenia wymagane Regulaminem oraz odbierze pakiet startowy. Oświadczenia za osobę niepełnoletnią podpisuje jej opiekun prawny.

d) Na terenie Imprezy mogą znajdować się w charakterze publiczności osoby nie będące Uczestnikami.

   

1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału w biegu przez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego prawdziwymi danymi osobowymi. Formularz elektroniczny znajduję się na stronie internetowej Organizatora Destroyer Race

2. Uczestnik może dokonać zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu, najpóźniej na 60 minut przed startem.

3. Zapisy na dany bieg kończą się w dniu biegu. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów po wyczerpaniu limitu uczestników.

4. Uczestnik wpłaca opłatę startową za udział w imprezie za pośrednictwem płatności online lub według wytycznych Organizatora zawartych w mailu potwierdzającym rejestrację. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie może zostać anulowane, a następstwem będzie usunięcie z listy Uczestników. 

6. Wysokość opłaty startowej rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu biegu, o wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, nie zaś data wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

7. Wysokość opłaty startowej określa Cennik zamieszczony na stronie internetowej Organizatora.

8.W przypadku zgłoszenia się bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu, Uczestnik uiszcza opłatę startową wyłącznie gotówką.

9. Organizator może udostępnić zniżki drużynowe, promocje i upusty.

10. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Jeśli bieg nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, zostanie ustalona odpowiednia rekompensata zależna od poniesionych kosztów związanych z organizacją.

11. Promocje, zniżki i upusty się nie sumują (wyjątkiem jest decyzja Organizatora).

1. Każdy z Uczestników imprezy zgłasza się w Biurze Zawodów najpóźniej na 30 minut przed planowanym startem, gdzie zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi wypełnione i podpisane:

a­) Oświadczenie o dopuszczającym do startu stanie zdrowia Uczestnika oraz o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w Imprezie.

b) Deklarację startu w Imprezie na własną odpowiedzialność oraz o świadomości istnienia zagrożeń utraty życia i zdrowia, wynikających z charakteru Imprezy, o których istnieniu został należycie poinformowany przez Organizatora.

2. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Imprezy.

3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku zarejestrowanego w trakcie trwania Imprezy.

4. W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenia o których mowa powyżej podpisują opiekunowie prawni niepełnoletniego Uczestnika.

5. Przed startem Organizator weryfikuje tożsamość Uczestnika. Każdy z Uczestników zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób pełnoletnich dokument taki stanowi dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, natomiast w przypadku osób niepełnoletnich legitymacja szkolna, paszport lub dowód osobisty.

6. Po weryfikacji tożsamości i złożeniu wypełnionych i podpisanych oświadczeń, o których mowa w pkt 1, Uczestnik otrzymuje od Organizatora pakiet startowy.

  

1.Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość wzięcia udziału w Imprezie  na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Każdy z Uczestników otrzymuje od Organizatora pakiet startowy składający się z:

a) numerów startowych – pisany markerem na policzku lub drukowany imienny (decyzję o wyborze numeru startowego podejmuje Organizator).

b) chip do pomiaru czasu – do zwrotu.

c) gadżety od sponsorów na starcie lub mecie (jeśli się takowi znajdą).

d) medal finishera – meta.

3.Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną .

       

1. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do uczestnictwa w Imprezie osób wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

2. Uczestnicy oraz publiczność zobowiązani są do nie przekraczania oznaczeń trasy w postaci taśm i barierek, ustawionych przez Organizatora.

3. Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy Uczestnika oraz jakąkolwiek osobę trzecią, która zakłóca porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowuje się w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem a w szczególności osoby zagrażające swoim zachowaniem zdrowiu i życiu swojemu lub innych osób.

4. Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania przy sobie niebezpiecznych przedmiotów, w tym butów z kolcami, mogących zagrażać życiu i zdrowiu innych Uczestników.

5. Organizator ma prawo ściągnąć z trasy biegu Uczestnika, jeżeli uzna że Uczestnik wymaga niezwłocznej interwencji medycznej.

6. Na trasie biegu obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia ( wyrzucanie opakowań po żelach, shotach, butelek, kubków i innych rzeczy zanieczyszczających środowisko („dwójka za drzewem dozwolona jeśli musisz 😉 ), pod rygorem dyskwalifikacji z biegu.

  

1. Każdy z Uczestników jest należycie poinformowany o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z charakteru Imprezy i bierze udział w niej na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe powstałe u Uczestników w wyniku udziału w Imprezie.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione oraz zgubione przez Uczestników, a także za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów własnych Uczestników, w związku z ich uczestnictwem w Imprezie.

      3. Rzeczy pozostawione w depozycie podlegają zwrotowi po okazaniu potwierdzenia ich wcześniejszego powierzenia Organizatorowi. Organizator za powierzone rzeczy nie odpowiada. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy czy przełożenie terminu i zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

6. Uzupełnieniem regulaminu są Zasady biegu przedstawione przez Organizatora, z którymi każdy Uczestnik powinien się zaznajomić, i które akceptuje decydując się na udział w wydarzeniu.

Zasady znajdują się tutaj

 

Bieg przeszkodowy dla prawdziwych pasjonatów biegania, siłowni i innych sportów, w których liczy się siła, kondycja oraz wytrzymałość i to nie tylko fizyczna ale również psychiczna. Kliknij i sprawdź się!!