Mały Niezniszczalny:

Dystans: 100m-1km

Wiek: 14<=lat

REGULAMIN – MAŁY NIEZNISZCZALNY

CELE IMPREZY

1. Zaszczepienie chęci do uprawiania sportu jako zdrowego stylu życia wśród najmłodszych oraz młodzieży.

2. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej na terenie gminy Mieroszów.

ORGANIZATOR IMPREZY

1. Organizatorem Stowarzyszenie Promowania Sportu i Rekreacji “Yin Yang”.

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

1. O terminach biegu Organizator informuje na swojej witrynie internetowej, bądź witrynie promującej bieg, widniejącej na portalu Facebook.

2. Biegi Małego Niezniszczalnego odbywają się w miejscowości Mieroszów

KLASYFIKACJA

1. Kategorie i dystanse ustalane są na podstawie frekwencji. Organizator zobowiązuje się do podania informacji o podziale najpóźniej dzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

2. Bieg ma charakter zabawy, klasyfikacja ani pomiar czasu nie są prowadzone jak również nie będzie dekoracji.

3. Każdy Uczestnik otrzymuje na mecie pamiąktowy medal ( nie dotyczy opiekunów towarzyszących na trasie swoim pociechom w trakcie startu ).

4. O przynależność do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

UCZESTNICTWO

1.W biegach “Małego Niszczyciela” towarzyszących cyklowi biegów przeszkodowych “Destroyer Race”prawo startu mają wyłącznie te osoby, których rodzic lub pełnoprawny opiekun zgłosi

poprzez formularz biegu dostępny on-line lub zapisze dziecko w dniu biegu w Biurze Zawodów. Rodzice zobowiązani są do podpisania zgodny na uczestnictwo w biegu swojego dziecka/dzieci.

2. W momencie weryfikacji oraz podczas biegu obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.

3. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez rodzica lub prawnego opiekuna zawodnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

5. Uczestnicy, którzy nie stawią się o czasie na starcie, tracą możliwość uczestnictwa i zostają zdyskwalifikowani.

6. Lokalizacja Biura Zawodów zostanie podana nie później niż dzień przed wydarzeniem i znajduje się nieopodal strefy startu

7. Zapisy internetowo zostają zamknięte dzień przed wydarzeniem lub po wyczerpaniu dostępnych miejsc ( 50 )

OPŁATY

1. Wysokość wpisowego wynosi 20zł dla osób spoza gminy Mieroszów. Dla dzieci z gminy Mieroszów start jest darmowy.

2. Opłatę należy wnosić poprzez system płatności udostępniony podczas rejestracji lub w biurze w dzień zawodów ( o ile pula uczestników nie została wyczerpana ).

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko/dzieci.

2. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzyjność należy do Organizatora.

3. Numer startowy każdy zawodnik powinien mieć napisany markerem w widocznym miejscu.

4. Dla uczestników dostępne jest miejsce na przebranie oraz prysznic.

5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

6. Dodatkowe pytania należy kierować pod adres: info@destroyerrace.pl

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzyjność należy do Organizatora.

8. Zapisując się do udziału w zawodach rodzic lub pełnoprawny opiekun dziecka akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji przez SPSiR Yin Yang, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez cyklu”Destroyer Race” oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

Bieg przeszkodowy dla prawdziwych pasjonatów biegania, siłowni i innych sportów, w których liczy się siła, kondycja oraz wytrzymałość i to nie tylko fizyczna ale również psychiczna. Kliknij i sprawdź się!!