Regulamin:

1. Cel imprezy

Celem imprezy jest popularyzowanie aktywnego trybu życia, rywalizacji sportowej wśród różnych grup społecznych i wiekowych oraz pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych.

2. Termin i miejsce imprezy

1. Impreza składa się z zawodów przeszkodowych w postaci biegu z przeszkodami lub zawodów stacjonarnych.

2. Informacja o terminie i miejscu poszczególnych edycji wydarzeń zamieszczona będzie na stronie internetowej destroyerrace.pl oraz na Facebook’u.

3. Miejsce oraz mapa dojazdu do miejsca odbywania się każdego wydarzenia, znajduje się na stronie destroyerrace.pl/mapy

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, daty lub miejsca organizowanych wydarzeń. Wszelkie informacje odnośnie zmian w tym zakresie zostaną zamieszczone na fanpage’u znajdującym się na Facebook’u oraz własnej stronie internetowej. Informacje takie również mogą być wysłane do każdego Uczestnika za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

3. Charakterystyka imprezy

1. Impreza ma charakter rywalizacji, przy wykorzystaniu przeszkód naturalnych oraz konstrukcyjnych, przygotowanych przez Organizatora. Do oznaczeń trasy Orghanizator wykorzystuje taśmę ostrzegawczą, paliki oraz strzałki pionowe i poziome.

2. Uczestnicy mają za zadanie pokonać przygotowaną przez Organizatora trasę, tor oraz przeszkody, w zależności od formuły danego wydarzenia.

3. Start odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

4. Uczestnicy startują w grupach, lub pojedynczo, w zależności od systemu przeprowadzania danych zawodów.

5. Warunkiem ukończenia zawodów jest spełnienie wszystkich wytycznych, określonych dla danego eventu.

6. Podczas wydarzeń obowiązuje elektroniczny pomiar czasu, a sposób jego mierzenia jest zależny od danej formy wydarzenia. O sposobie pomiaru decyduje Organizator.

4. Warunki uczestnictwa w imprezie

1. Uczestnikiem Imprezy może być każdy kto spełnia następujące warunki:

a.)  odpowiedni wiek dla wskazanych formuł biegu tj. Hard, Medium, Beginner, minimum 16lat za pisemną zgodą opiekuna, lub 14 lat, gdy uczestnik biegnie z opiekunem ( osobą za niego odpowiedzialną ). Formuła Ninja Fight oraz DOC od 14 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna.

b.)  dokona zgłoszenia oraz uiści opłatę startową zgodnie z wymogami widniejącymi na stronie zapisów udostępnionej przez Organizatora. Organizator może zarejestrować ograniczoną liczbę uczestników w dniu zawodów, lecz zawodnicy Ci mogą  nie otrzymać pełnego pakietu uczestnika, jak również medalu za ukończenie ( w przypadku wyczerpania puli w momencie zapisu ).

c.) przed startem złoży w biurze zawodów podpisane i wypełnione odpowiednie oświadczenia, a także odbierze pakiet startowy.

d.) na terenie imprezy mogą przebywać osoby stanowiące publiczność oraz osoby dokumentujące przebieg wydarzenia za zgodą Organizatora. Osoby te winny umożliwić bezproblemowy przebieg wydarzenia, wedle założeń Organizatora oraz przedstawionych zasad.

5. Zapisy i opłata startowa

1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału w biegu przez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego prawdziwymi danymi osobowymi. Formularz elektroniczny udostępnia Organizator na swojej stronie internetowej oraz Facebook’u

2. Uczestnik może dokonać zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu, najpóźniej na 60 minut przed startem.

3. Zapisy na dany bieg kończą kilka dni przed biegiem. Dokładna data widnieje w formularzu zapisów. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów po wyczerpaniu limitu uczestników.

4. Uczestnik wpłaca opłatę startową za udział w imprezie za pośrednictwem płatności online,  według wytycznych Organizatora zawartych w mailu potwierdzającym rejestrację, lub w dniu zawodów.

5. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie może zostać anulowane, a następstwem będzie usunięcie z listy Uczestników. 

6. Wysokość opłaty startowej rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu biegu, o wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, nie zaś data wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

7. Wysokość opłaty startowej określa Cennik zamieszczony na stronie internetowej z zapisami.

8.W przypadku zgłoszenia się bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu, Uczestnik uiszcza opłatę startową wyłącznie gotówką.

9. Organizator może udostępnić zniżki drużynowe, promocje oraz upusty.

10. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Organizator może przenieść opłatę startową na inne wydarzenie, gdy zawody nie odbędą się.

Wyjątek stanowi informacja o możliwości zwrotu za poszczególne wydarzenie, które odwołane zostało na dwa tygodnie przed startem.

11. Jeśli wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, zostanie ustalona odpowiednia rekompensata zależna od poniesionych kosztów związanych z organizacją.

12. Organizator może odwołać wydarzenie z przyczyn niezależnych od niego, w tym, z powodu niedostatecznej ilości potwierdzonych Uczestników ( 100 osób dla biegu przeszkodowego, 20 dla zawodów stacjonarnych oraz ninja). 

13. Uczestnik, który nie może wziąć udziału w biegu ma możliwość przepisania pakietu na inną osobę. Organizator może nanieść opłatę za wykonanie zamiany.

14. Promocje, zniżki i upusty nie sumują się.

6. Oświadczenia Uczestników

1. Każdy z Uczestników imprezy zgłasza się w Biurze Zawodów najpóźniej na 30 minut przed planowanym startem, gdzie zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi wypełnione i podpisane:

a­) Oświadczenie o dopuszczającym do startu stanie zdrowia Uczestnika oraz o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w Imprezie.

b) Deklarację startu w Imprezie na własną odpowiedzialność oraz o świadomości istnienia zagrożeń utraty życia i zdrowia, wynikających z charakteru Imprezy, o których istnieniu został należycie poinformowany przez Organizatora.

2. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Imprezy.

3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku zarejestrowanego w trakcie trwania Imprezy.

4. W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenia o których mowa powyżej podpisują opiekunowie prawni niepełnoletniego Uczestnika.

5. Przed startem Organizator weryfikuje tożsamość Uczestnika. Każdy z Uczestników zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób pełnoletnich dokument taki stanowi dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, natomiast w przypadku osób niepełnoletnich legitymacja szkolna, paszport lub dowód osobisty.

6. Po weryfikacji tożsamości i złożeniu wypełnionych i podpisanych oświadczeń, o których mowa w pkt 1, Uczestnik otrzymuje od Organizatora pakiet startowy.

7. Gwarancje Organizatora

1. Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość wzięcia udziału w Imprezie  na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Każdy z Uczestników otrzymuje od Organizatora pakiet startowy składający się z:

a) numerów startowych – pisany markerem na policzku lub drukowany imienny (decyzję o wyborze numeru startowego podejmuje Organizator).

b) w zależności od rodzaju wydarzenia: chip do pomiaru czasu – do zwrotu, kod kreskowy do skanera, samodzielnie uruchamiany i zatrzymywany przycisk pomiarowy. 

c) gadżety od sponsorów na starcie lub mecie (jeśli się takowi znajdą).

d) medal finishera – meta.

2. Wygrani, w wyznaczonych przez Organizatora kategoriach, otrzymują trofea.

8. Zasady bezpieczeństwa

1. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do uczestnictwa w Imprezie osób wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających i dopingujących.

2. Uczestnicy oraz publiczność zobowiązani są do nie przekraczania oznaczeń trasy w postaci taśm i barierek, ustawionych przez Organizatora.

3. Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy Uczestnika oraz jakąkolwiek osobę trzecią, która zakłóca porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowuje się w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem a w szczególności osoby zagrażające swoim zachowaniem zdrowiu i życiu swojemu lub innych osób.

4. Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania przy sobie niebezpiecznych przedmiotów, w tym butów z kolcami, mogących zagrażać życiu i zdrowiu innych Uczestników.

5. Organizator ma prawo ściągnąć z trasy biegu Uczestnika, jeżeli uzna że Uczestnik wymaga niezwłocznej interwencji medycznej.

6. Na trasie biegu obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia ( wyrzucanie opakowań po żelach, shotach, butelek, kubków i innych rzeczy zanieczyszczających środowisko („dwójka za drzewem dozwolona jeśli musisz ), pod rygorem dyskwalifikacji z biegu.

9. Postanowienia końcowe

1. Każdy z Uczestników jest należycie poinformowany o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z charakteru Imprezy i bierze udział w niej na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe powstałe u Uczestników w wyniku udziału w Imprezie.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione oraz zgubione przez Uczestników, a także za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów własnych Uczestników, w związku z ich uczestnictwem w Imprezie.

      3. Rzeczy pozostawione w depozycie podlegają zwrotowi po okazaniu potwierdzenia ich wcześniejszego powierzenia Organizatorowi. Organizator za powierzone rzeczy nie odpowiada. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy czy przełożenie terminu i zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

6. Uzupełnieniem regulaminu są Zasady biegu oraz RULEBOOK, przedstawione przez Organizatora, z którymi każdy Uczestnik powinien się zaznajomić, i które akceptuje decydując się na udział w wydarzeniu.

Zasady znajdują się tutaj